Covid-19 i Danmark

En stor del af registrerede COVID-19 indlæggelser skyldes ikke COVID-19 sygdom

Kristoffer T. Bæk, PhD
December 2020

Del


Antallet af COVID-19 indlagte er en af de indikatorer folk bruger til at vurdere epidemiens alvor og udvikling. Derudover er antallet af COVID-19 indlagte vigtigt når man vil vurdere hvor meget epidemien belaster hospitalsvæsenet.

Det er en positiv SARS-CoV-2 PCR test der afgør om en indlæggelse tæller som en COVID-19 indlæggelse. Det er ikke et krav at den indlagtes symptomer er forenelige med COVID-19 sygdom.

Hvis man vil vurdere hvor meget COVID-19 indlagte belaster hospitalsvæsenet, er det mindre afgørende om symptomerne er forenelige med COVID-19, da patienter med en positiv SARS-CoV-2 test optager isolationspladser uanset om de har COVID-19 sygdom eller ej.

Hvis man derimod vil bruge antallet af COVID-19 indlagte som indikator for epidemiens alvor, og måske endda som argument for indførelsen af restriktioner, er det afgørende at tallet renses for patienter der er indlagt af anden årsag, men som alligevel indgår i indlæggelsestallet på grund af en positiv PCR test.

Hvordan defineres en COVID-19 relateret indlæggelse?

En COVID-19 relateret indlæggelse er defineret som:

“En indlæggelse, hvor patienten blev indlagt inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive SARS-CoV-2-prøve.”

Personer der tester positiv for SARS-CoV-2 under indlæggelsen tæller også med:

“Indlægges en person mere end 48 timer før deres første positive test for COVID-19 er taget, så tæller deres prøvetagningsdato som COVID-19-indlæggelsesdatoen.”

Det betyder, for eksempel, at en person der indlægges med et brækket ben og bliver testet positiv for SARS-CoV-2 (eller har en positiv test der er mindre end 14 dage gammel), også indgår i det tal SSI offentliggør dagligt.

Men hvor mange “brækkede ben” gemmer der sig i indlæggelsestallet?

SSI’s analyse af indlæggelser som ikke skyldes COVID-19 sygdom

SSI offentliggjorde 23. oktober 2020 en rapport hvori de bl.a. udarbejdede en referencegruppe der defineres som “patienter med et indlæggelsesforløb der ikke er relateret til en respiratorisk lidelse, eller graviditet og fødsel”. Referencegruppen afgrænses altså således, at hospitalsforløb relateret til respiratorisk sygdom ekskluderes, “for at undgå at inkludere patienter der er indlagt pga. COVID-19”.

Selvom referencegruppen er udarbejdet med det formål at kunne vurdere udbredelsen af SARS-CoV-2 virus i samfundet uafhængigt af f.eks. hvor mange der testes, kan data fra gruppen også bruges til at estimere hvor mange COVID-19 relaterede indlæggelser der skyldes COVID-19 sygdom.

I rapporten er analyseret 248.289 indlæggelsesforløb i perioden 1. juni til 16. oktober 2020 som altså ekskluderer patienter der er indlagt pga. COVID-19 sygdom. Ud af disse fandtes 736 indlagte med en positiv SARS-CoV-2 PCR test.

I samme periode var der 1032 COVID-19 relaterede indlæggelser.

Figur 1: COVID-19 relaterede indlæggelser. Perioden 1. juni til 16. oktober er fremhævet.

Estimering af hvor mange COVID-19 indlæggelser der skyldtes COVID-19 sygdom

Hvis alle 736 indlagte personer med positiv SARS-CoV-2 test men uden COVID-19 sygdom talte som COVID-19 relaterede indlæggelser ville det betyde at mindst 736 ud af 1032 (71%) var indlagt på grund af noget andet end COVID-19.

Tallene opgøres dog lidt forskelligt.

De 1032 er – som beskrevet i definitionen ovenfor – indlagte, som er testet positive op til 14 dage før, eller under, indlæggelse. De 736 fra SSI’s rapport er indlagte som er testet positive i perioden fra 2 dage før til 5 dage efter indlæggelse.

Figur 2: Sammenligning af de to måder at opgøre indlagte med SARS-CoV-2 positiv test.

Hvordan påvirker den forskel vurderingen af hvor mange der indlægges med, men ikke på grund af, COVID-19?

  1. Hvis SSI i deres rapport havde medtaget indlagte som er testet positive op til 14 dage før, ville de nok have fundet flere positive end 736.
  2. SARS-CoV-2 positive som blev testet i perioden fra dag 1 til dag 5 efter indlæggelse, men som nåede at blive udskrevet inden test, vil ikke tælle med i de 1032 COVID-19 indlæggelser. Det er formentligt rimeligt at antage at mindst 75% af de 736 blev testet før de blev udskrevet. Denne antagelse kan selvfølgelig diskuteres, men det virker mærkeligt at antage at mange af dem som blev testet i forbindelse med et indlæggelsesforløb først blev testet lige efter udskrivelse.

Baseret på disse overvejelser vil et konservativt bud lyde på at omkring 500 af de 1032 personer (ca. 50%) der blev registreret som ‘COVID-19 indlagte’ i perioden 1. juni til 16. oktober ikke blev indlagt pga. COVID-19 sygdom.

Konklusion

SSI har optalt personer som i perioden 1. juni til 16. oktober blev indlagt på hospital med positiv SARS-CoV-2 test men uden COVID-19 sygdom.

Ved at sammenligne denne optælling med det offentliggjorte tal for COVID-19 relaterede indlæggelser vurderer jeg at omkring halvdelen af dem som i perioden blev registreret som COVID-19 indlagte ikke var indlagt med respiratorisk sygdom, og dermed ikke var indlagt på grund af sygdommen COVID-19.

Hvor mange der aktuelt bliver indlagt med en positiv test, men uden at have COVID-19, vides ikke, da der ikke offentliggøres data som muliggør en aktuel analyse. Muligvis ligger andelen i samme størrelsesorden, altså omkring halvdelen. Men vi kunne undgå at bruge tid på den slags spekulationer hvis SSI skelnede mellem 1) indlagte med positiv SARS-CoV-2 test og 2) indlagte med COVID-19 sygdom.

Indtil disse tal løbende offentliggøres bør antallet af COVID-19 indlagte fortolkes med forsigtighed.